Omezovač proudových špiček při zapnutí zdroje.

Při navrhování větších napájecích zdrojů brzy narazíme na problém, kdy proudový náraz při zapnutí zdroje přepálí pojistky nebo vyhodí jističe. Tento náraz je způsoben nabíjením vybitých kondenzátorů ve zdroji. V první chvíli po zapnutí jsou kondenzátory zcela vybité a chovají se takřka jako zkrat. Popisovaný obvod omezí proudovou špičku tak, že po dobu nabíjení kondenzátorů je v primáru napájecího transformátoru zařazen omezovací odpor. Po nabití kondenzátorů na určité napětí ( cca 80% jmenovitého) obvod překlene omezovací odpor kontaktem relé a zdroj je připraven k použití. Zapojení je velmi jednoduché. Vstupní napětí 220V prochází pojistkou F1, Vypínačem S1 a vstupním síťovým filtrem tvořeným C1,L1,C2 a C3 na omezovací odpor R1. Po nabití kondenzátorů za usměrňovačem na cca 17V dojde k sepnutí relé K1 a překlenutí omezovacího odporu.
Ve spodní části obrázku je obvod, který zajišťuje spínání relé. Popisovaný obvod je určen pro zdroj napětí 24V. Spíná při cca 17V. Na vstupní konektor J1 přivedeme napětí od usměrňovače. Když dosáhne cca 17V, sepne IO2 a T4. Tím je přivedeno napětí na relé K1, které sepne a překlene omezovací odpor. Napětí, při kterém dojde k sepnutí lze nastavit odpory R12 a R13. Vztah pro přibližný výpočet jejich hodnot je uveden pod schématem. Každý si tedy může obvod snadno upravit podle svých požadavků. Odpory R27, R26 a R32 snižují napětí pro relé - měl jsem k dispozici relé jen pro 12V :-). Tranzistor T6 zavádí hysterezi.
Popisovaný obvod lze vylepšit na místě R1 použitím termistorů, které se běžně používají na vstupu impulsních zdrojů např. v PC zdrojích. Kdyby z jakéhokoliv důvodu neseplo relé (porucha), došlo by při odběru proudu ze zdroje k přehřátí omezovacího odporu a v lepším případě jeho zničení, v horším případě by mohlo dojít k požáru. Termistor by se při odběru proudu regulerně ohřál a snížil svůj odpor takže by k jeho poškození či přehřátí nemohlo dojít. Bohužel u lineárního zdroje bývá obvykle běžné použití termistoru vyloučeno, protože odběr obvykle kolísá od 0 až po plný proud. Pokud není termistor neustále zahřátý na provozní teplotu, nebyl by zdroj schopen pokrýt proudové nárazy a kolísalo by napětí.

schéma zapojení

DPS je jednoduchý, jednostranný - lze ho snadno vyrobit fotocestou. Osazen je smíšenou montáží SMD/klasické součástky.

Osazovací schéma

Klišé pro výrobu DPS fotocestou.